Prosta spółka akcyjna szansą dla startupów

Prosta spółka akcyjna ma stać się nowym, siódmym już typem spółki handlowej, dedykowanym m.in. początkującym przedsiębiorcom. Przewidujący ją projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu 100 zmian dla firm, mającego na celu wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, w tym tych, którzy dopiero wkraczają na rynek.(więcej)

Nowy partner w Kancelarii

Nowym partnerem kancelarii od 1 lipca 2018 roku został mec. Krzysztof Stęc

 

Wydatek w bitcoinach przedsiębiorca zaliczy do kosztów bez limitu

Wydatek na nabycie sprzętu dokonany za pośrednictwem kryptowaluty może zostać zaliczony przez przedsiębiorcę do kosztów podatkowych, a przepisy limitujące możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodu nie znajdą w tym przypadku zastosowania – taki wniosek płynie z pisma Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 11 maja 2018 r. (0114-KDIP2-2.4010.67.2018.1.JG).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka świadcząca usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, pozyskująca jednostki wirtualnej waluty – popularne bitcoiny. W celu pozyskiwania kryptowaluty spółka nabywa niezbędny sprzęt komputerowy, tzw. „koparki”, za które czasem płaci samą kryptowalutą.(więcej)

RODO – WSPARCIE W DOSTOSOWANIU SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane potocznie „RODO”.

RODO wprowadza rewolucję w polskim systemie ochrony danych osobowych. Obecny system ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie wymaga dostosowania do nowych regulacji. W związku z tym zaleca się podmiotom, które przetwarzają dane osobowe osób fizycznych, przeprowadzenie kompleksowego audytu prawnego pod kątem zgodności posiadanego systemu ochrony danych osobowych z RODO.

Należy przy tym pamiętać, iż naruszenie przepisów RODO może wiązać się z karami pieniężnymi, wynoszącymi nawet do 20.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, przy czym zastosowanie ma kwota wyższa.

Mając na uwadze powyższe, oferujemy naszym Klientom kompleksową pomoc prawną związaną z dostosowaniem systemu ochrony danych osobowych do RODO, w tym w szczególności:

  • audyt obowiązującego u Klienta systemu ochrony danych osobowych,
  • analizę konieczności powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  • weryfikację wzorów umów i innych dokumentów obejmujących zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zawierających klauzule informacyjne,
  • weryfikację prawidłowości ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji,
  • pomoc prawną na etapie projektowania systemów IT dla przedsiębiorstwa w zakresie ich zgodności z RODO,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników w celu zaznajomienia z nowymi obowiązkami wynikającymi z RODO.

Wywiad w Nowej Gazecie Lokalnej na temat nowych wytycznych RODO

W ostatnim czasie w tygodniku „Nowa Gazeta Lokalna”, ukazującym się w Kędzierzynie-Koźlu, opublikowany został wywiad z mec. Krzysztofem Stęcem pt. „RODO – nowe przepisy pod groźbą wielomilionowych kar”. Tematem przewodnim wywiadu są najważniejsze zmiany, jakie czekają przedsiębiorców w związku z wejściem w życie RODO (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Osoby zainteresowane tematyką wdrożenia RODO, a w szczególności wszystkich przedsiębiorców, zapraszamy do lektury. Wywiad jest dostępny tutaj.”

Już nie nominalna, a emisyjna wartość udziałów określa wysokość przychodu powstałego na skutek restrukturyzacji spółek

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175, dalej jako: „Ustawa nowelizująca”) z dniem 1 stycznia 2018 r. znowelizowaniu uległy przepisy regulujące zasady opodatkowania restrukturyzacji spółek poprzez ich połączenie bądź podział.

Jedną z głównych zmian, którą przyniosła ze sobą Ustawa nowelizująca, jest zmiana sposobu ustalania wysokości przychodu powstałego na skutek restrukturyzacji spółek. Nowe przepisy zrywają bowiem z dotychczasową regułą odnoszenia przychodu powstającego w wyniku restrukturyzacji do wartości nominalnej udziałów i zastępują ją ich wartością emisyjną.(więcej)

Koszty inwestycji w strefie muszą zostać rozliczone według zasady kasowej

Prawo do zwolnienia podatkowego podatnik uzyskuje w momencie, gdy faktycznie poniesie wydatki inwestycyjne płacąc za zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3178/15, wpisującym się w niekorzystną dla podatników linię orzeczniczą.

Spór, nad którym pochylił się NSA w komentowanym wyroku sprowadzał się do kwestii, czy wydatek dokonany przez przedsiębiorcę działającego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) może zostać uznany za poniesiony już w momencie ujęcia w księgach rachunkowych, czy dopiero z momentem jego faktycznego wydatkowania. (więcej)

Unijny znak certyfikujący

Z dniem 1 października 2017 r., w związku z wejściem w życie w dniu 23 marca 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 zmieniającego rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, w obowiązującym na terytorium Unii Europejskiej systemie znaków towarowych pojawił się nowy ich rodzaj, tzw. unijne znaki certyfikujące.

Głównym celem wprowadzenia unijnych znaków certyfikujących jest zagwarantowanie posiadania przez certyfikowane nimi towary i usługi określonych cech,  w tym w szczególności określonej jakości pod względem materiału, czy sposobu produkcji. Oznaczenie towaru bądź usługi unijnym znakiem certyfikującym ma zatem dawać konsumentom gwarancję, że odznaczają się one określonymi właściwościami i spełniają wymagania odpowiadające narzuconym standardom.(więcej)

Uprawnienia radcy prawnego

Niezwykle miło jest nam poinformować, iż w marcu 2017 r. Tomasz Stahlberger – pracownik naszej Kancelarii – złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, a w lipcu 2017 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Tym samym nasz zespół został poszerzony o kolejnego radcę prawnego.

NASZA APLIKANTKA W GRONIE NAJLEPSZYCH APLIKANTÓW W KRAJU

13 stycznia 2017 r. w Warszawie osiemnaścioro aplikantów radcowskich, którzy podczas egzaminu wstępnego uzyskali najwięcej punktów w Polsce, otrzymało list gratulacyjny od Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych. Jedną z wyróżnionych osób jest nasza aplikantka – Iwona Domagała (na zdjęciu – pierwsza z prawej, górny rząd). Relację ze spotkania można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.

Źródło: http://kirp.pl/uroczyste-spotkanie-aplikantow-radcowskich/

Nowy partner w Kancelarii

Nowym partnerem kancelarii od 1 sierpnia 2016 roku został mec. Marek Wocka.

 

Publikacje naszych prawników

W ostatnim czasie w dzienniku Rzeczpospolita ukazały się artykuły Katarzyny Klimczak pt. ‘Ochrona przedemerytalna pozwoli byłemu prezesowi ponownie objąć stanowisko‘, Tymoteusza Siwiaka pt. ‘Wynagrodzenie twórcy nie może być za niskie‘ oraz Katarzyny Brzozowskiej pt. ‘Łatwiej będzie pogodzić pracę z rodzicielstwem‘.  Artykuły są dostępne tutaj tutaj oraz tutaj.

Konferencja pn. Polski przedsiębiorca na rynku niemieckim

Podczas  konferencji Polski przedsiębiorca na rynku niemieckim zorganizowanej przez Opolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, mec. Katarzyna Brzozowska i apl. radc. Marek Wocka wygłosili prelekcję pt.  ‘Zawieranie umów z niemieckimi kontrahentami – jak przygotować i zabezpieczyć umowy’.

Nowa strona kancelarii

Nowa odsłona strony internetowej Kancelarii. Pierwsza strona www Kancelarii pojawiła się w 2004 r.

Nowi Partnerzy

Nowymi partnerami Kancelarii zostali mec. Jagoda Komenda-Kołecka i mec. Marcin Borecki.

Szkolenie

Kolejne szkolenie prowadzone przez prawników Kancelarii dla zespołu dyrektorów finansowych firm – członków BCC w loży opolskiej; podczas szkolenia przedstawione zostały trzy prezentacje pt. „Spółka komandytowa – realna alternatywa dla spółki z .o.o. czy relikt minionego czasu – zagadnienia prawne i podatkowe”, „Składki ZUS od wynagrodzeń członków organów spółek”, „Wartości niematerialne i prawne jako element optymalizacji obciążeń przedsiębiorstwa”.

Cykl szkoleń

Cykl szkoleń z prawa zamówień publicznych prowadzonych przez prawników Kancelarii dla pracowników jednostki budżetowej województwa opolskiego, zajmującej się prowadzeniem polityki rozwoju w zakresie tworzenia warunków rozwoju gospodarczego

Zakończenie procesów Przekształceń Spółek z o.o.

Zakończenie procesów przekształcania kilku spółek z o.o. w spółki komandytowe tuż przed wejściem w życie (1 stycznia 2015 r.) przepisów podatkowych wprowadzających opodatkowanie kapitału zapasowego utworzonego z zatrzymanego w spółce z o.o. zysku w razie przekształcenia w spółkę komandytową; wszystkie przekształcenia poprzedzone były uzyskanymi przez naszych klientów pozytywnymi interpretacjami podatkowymi wydanymi w wyniku uchylenia pierwotnych, negatywnych, interpretacji podatkowych przez sądy administracyjne.

Utworzenie fundacji

Pracowaliśmy przy utworzeniu fundacji dla jednej z publicznych uczelni wyższych na Opolszczyźnie; fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2014 r.

Wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odrzucenia kilkunastu pozwów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone; Sąd zgodził się z przedstawioną w imieniu naszego klienta, pozwanego, koncepcją rozszerzonej prawomocności materialnej i w oparciu o art. 199 § 1 pkt 2 KPC w zw. z art. 47943 KPC odrzucił pozwy.