Nasze usługi

PRAWO BANKOWE

 • sporządzanie projektów umów prawa bankowego oraz świadczenie doradztwa przy zawieraniu takich umów
 • reprezentowanie stron w negocjacjach związanych z zawieraniem umów prawa bankowego
 • sporządzanie projektów umów zabezpieczających realizację umów prawa bankowego
 • opiniowanie umów zabezpieczających realizację umów prawa bankowego

PRAWO KORPORACYJNE

 • sporządzanie projektów umów i aktów założycielskich oraz dokumentów korporacyjnych spółek wymaganych w procesie tworzenia i funkcjonowania spółek prawa handlowego i prawa cywilnego
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej do tworzenia i funkcjonowania oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • prowadzenie postępowań rejestrowych spółek, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych – zarówno przed sądami, jak i przed organami administracji publicznej
 • przekształcanie i restrukturyzacje spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie umów inwestycyjnych, doradztwo w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji
 • badania due diligence
 • zastępstwo procesowe w sporach korporacyjnych, m.in. dotyczących uchylenia uchwał, likwidacji spółki, wyłączenia wspólnika

ŁĄCZENIA I PRZEJĘCIA

 • doradztwo w zakresie sprzedaży wkładów, udziałów i akcji spółek prawa handlowego (share deal)
 • doradztwo w zakresie sprzedaży przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw (asset deal)
 • doradztwo związane z łączeniem, a także przejmowaniem spółek
 • badania due diligence spółek
 • przygotowywanie optymalnych rozwiązań dotyczących sposobów finansowania transakcji M&A
 • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń i pozwoleń na transakcje M&A

Postępowania sądowe i arbitrażowe

 • reprezentowanie przedsiębiorców w sporach sądowych, arbitrażowych i administracyjnych w pełnym zakresie świadczonej pomocy prawnej

Nieruchomości

 • badanie stanu prawnego nieruchomości
 • uczestnictwo w negocjacjach dotyczących transakcji, których przedmiotem są nieruchomości
 • przygotowywanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów dotyczących przenoszenia własności nieruchomości
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, w tym dotyczących zezwoleń dla podmiotów zagranicznych na zakup nieruchomości w Polsce

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • przygotowywanie dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników, a w szczególności: umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
 • doradztwo w zakresie dokonywania wszelkich formalności związanych z zatrudnianiem w Polsce cudzoziemców
 • przygotowywanie projektów regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • doradztwo w zakresie ustalania i wprowadzania motywacyjnych systemów wynagradzania
 • prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów układów zbiorowych pracy
 • doradztwo dotyczące rozwiązywania stosunków pracy, w tym zwolnień grupowych
 • reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

Prawo podatkowe i celne

 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych
 • dokonywanie analizy podatkowej planowanych transakcji M&A
 • dokonywanie analizy podatkowej krajowych i międzynarodowych transakcji handlowych
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i skarbowymi oraz sądami administracyjnymi
 • doradztwo podatkowe w zakresie transakcji przerobu uszlachetniającego w Polsce
 • doradztwo w zakresie opłat celnych i zwolnień od cła
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach celnych przed organami celnymi oraz sądami administracyjnymi

Zamówienia publiczne

 • doradztwo na rzecz zamawiających, bądź wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 • sporządzanie projektów dokumentacji
 • reprezentowanie wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz przed sądami powszechnymi w postępowaniach odwoławczych
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • doradztwo w dochodzeniu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • doradztwo na rzecz podmiotów objętych postępowaniem upadłościowym i naprawczym
 • reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Windykacja należności

 • weryfikacja dokumentów niezbędnych do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • przygotowywanie pozwów o zapłatę oraz sporządzanie dalszych pism procesowych
 • reprezentowanie klienta w sądzie
 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych
 • reprezentowanie klienta w postępowaniu egzekucyjnym