Nasze doświadczenie

prawo bankowe

 • doradztwo dla wiodącego przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej ze Stanów Zjednoczonych przy zawarciu wielomilionowej umowy kredytu konsorcjalnego oraz doradztwo przy ustanowieniu zabezpieczeń na rzecz kredytodawców
 • doradztwo dla znaczącego koncernowi południowoeuropejskiego w trakcie negocjacji dotyczących uzyskania wielomilionowej linii kredytowej
 • sporządzanie i opiniowanie umów z zakresu prawa bankowego dla klientów z różnych sektorów
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu bankowości i prawa obrotu gospodarczego dla banków i klientów z różnych sektorów

Prawo korporacyjne

 • doradztwo przy przekształcaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wielu branż
 • doradztwo w obsłudze transakcji przeniesienia polskiego przedsiębiorstwa do innej jurysdykcji podatkowej z wykorzystaniem podmiotów krajowych i zagranicznych, skutkującej m.in. przeszacowaniem aktywów tego przedsiębiorstwa
 • doradztwo w transakcji sprzedaży udziałów w spółce wydobywającej kopaliny
 • doradztwo akcjonariuszom spółki akcyjnej w transakcji sprzedaży akcji na rzecz wiodącej spółki z branży usług dla biznesu, notowanej na GPW
 • reprezentacja udziałowców spółek w sporach sądowych, w tym przed Sądem Najwyższym, w zakresie wyłączenia wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • reprezentacja udziałowców spółek w sporach sądowych w zakresie uchylenia uchwał zgromadzenia wspólników

Łączenia i przejęcia

 • doradztwo dla grupy przedsiębiorców polskich z branży usług hotelarskich w restrukturyzacji poprzez konsolidację, w drodze wniesienia aportem przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw do spółki prawa handlowego
 • doradztwo w procesach M&A m.in. dla wiodącego europejskiego producenta dachówek; wiodącego europejskiego producenta jogurtów; znaczącego producenta z branży papierniczej oraz firm z branży elektrotechnicznej i elektrycznej, a także producenta zielonej energii przy nabywaniu spółki prowadzącej farmy wiatrowe oraz spółek celowych, nabywanych przez znaczący koncern deweloperski

Postępowania sądowe i arbitrażowe

 • prowadzenie szeregu procesów cywilnych oraz gospodarczych z udziałem zagranicznych i krajowych przedsiębiorców z różnych branż
 • uczestnictwo w karnych postępowaniach przygotowawczych i sądowych, w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego w sprawach gospodarczych oraz wypadków przy pracy
 • reprezentowanie spółki prawa handlowego w mediacji z udziałem wiodącego w Polsce towarzystwa leasingowego

Nieruchomości

 • doradztwo w nabywaniu nieruchomości na cele logistyczne dla znaczących europejskich operatorów
 • doradztwo w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych na wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz business parki w kilku miastach Polski dla znaczącego koncernu południowoeuropejskiego
 • doradztwo zagranicznemu bankowi inwestycyjnemu w nabywaniu nieruchomości komercyjnych w kilku miastach Polski
 • doradztwo przy realizacji inwestycji typu greenfield w Specjalnych Strefach Ekonomicznych europejskiemu producentowi konstrukcji stalowych oraz znaczącemu europejskiemu producentowi części samochodowych
 • doradztwo w transakcji nabycia szeregu nieruchomości gruntowych przez wiodącego producenta dachówek oraz występowanie przed Ministrem Spraw Wewnętrznych w postępowaniu o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości
 • doradztwo w nawiązywaniu i rozwiązywaniu umów najmu w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych dla wiodącego przedsiębiorcy z zakresu sprzętu AGD

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • kompleksowa obsługa zagranicznej agencji pracy tymczasowej w zakresie m.in. rozliczania czasu pracy i stosowania przepisów prawa pracy, zawieranych przez nią umów o pracę i porozumień z pracodawcami użytkownikami dot. delegowania pracowników, w tym m.in. z wiodącym podmiotem z branży stoczniowej w zakresie realizacji projektu off shore
 • występowanie w postępowaniach sądowych przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych w sprawach roszczeń związanych z wypłatą świadczeń emerytalnych w świetle prawa Unii Europejskiej
 • reprezentowanie w wielu procesach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przedsiębiorców różnych branż w sprawach dotyczących m.in. zakazu konkurencji, mobbingu, roszczeń chronionych działaczy związkowych, składek na ubezpieczenie społeczne
 • przygotowywanie oraz opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych przedsiębiorców w zakresie prawa pracy, w tym m.in.: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, motywacyjnych systemów wynagradzania, układów zbiorowych pracy, regulaminów świadczeń socjalnych oraz pakietów socjalnych
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów z zakresu prawa pracy, w szczególności kontraktów menadżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej
 • występowanie w postępowaniach administracyjnych o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców.

Prawo podatkowe i celne

 • uczestnictwo w procesie mającym na celu optymalizację podatkową transakcji sprzedaży akcji polskiej spółki akcyjnej za pośrednictwem cypryjskiej spółki celowej
 • opracowanie strategii podatkowej dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność wydobywczą
 • przygotowywanie strategii postępowania dotyczącego transgranicznego opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółki krajowe i zagraniczne
 • udział w wielu postępowaniach celnych z zakresu ceł antydumpingowych
 • przygotowywanie strategii postępowania dot. utworzenia podatkowej grupy kapitałowej dla grupy przedsiębiorców z branży hotelarskiej;
 • sporządzenie opinii w sprawie możliwości optymalizacji zatrudnienia przedsiębiorstwa działającego w specjalnej strefie ekonomicznej i utrzymania przez niego statusu MŚP;
 • udział w sporach sądowo-administracyjnych w zakresie pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • opracowanie opinii analizującej konsekwencje podatkowe konsolidacji przedsiębiorstw z branży hotelarskiej.

Zamówienia publiczne

 • współuczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji przetargowej między innymi na wykonanie instalacji do recyklingu mas włóknistych – zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących stosowania trybów uproszczonych oraz zaistnienia przesłanek dopuszczalności zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zamówień publicznych zarówno dla pracowników jednostek z sektora finansów, jak i przedsiębiorców

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • sporządzanie zgłoszeń wierzytelności dla wiodących przedsiębiorców z branży papierniczej, budowlanej i elektrotechnicznej, z uwzględnieniem przepisów o europejskim postępowaniu upadłościowym
 • przygotowywanie sprzeciwów co do odmowy uznania wierzytelności
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących różnych aspektów postępowania upadłościowego, likwidacyjnego i układowego dla klientów z różnych branż
 • reprezentacja klientów z rożnych sektorów w postępowaniu upadłościowym
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu z wniosku klienta z branży szklarskiej o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej członka zarządu upadłego

Windykacja należności

 • obsługa w zakresie prowadzenia windykacji wiodącego koncernu energetycznego na terenie południowo-zachodniej Polski
 • obsługa w zakresie prowadzenia windykacji dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych z różnych branż zarówno na terytorium Polski, jak i Unii Europejskiej