Już nie nominalna, a emisyjna wartość udziałów określa wysokość przychodu powstałego na skutek restrukturyzacji spółek

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175, dalej jako: „Ustawa nowelizująca”) z dniem 1 stycznia 2018 r. znowelizowaniu uległy przepisy regulujące zasady opodatkowania restrukturyzacji spółek poprzez ich połączenie bądź podział.

Jedną z głównych zmian, którą przyniosła ze sobą Ustawa nowelizująca, jest zmiana sposobu ustalania wysokości przychodu powstałego na skutek restrukturyzacji spółek. Nowe przepisy zrywają bowiem z dotychczasową regułą odnoszenia przychodu powstającego w wyniku restrukturyzacji do wartości nominalnej udziałów i zastępują ją ich wartością emisyjną.(więcej)