Wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odrzucenia kilkunastu pozwów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone; Sąd zgodził się z przedstawioną w imieniu naszego klienta, pozwanego, koncepcją rozszerzonej prawomocności materialnej i w oparciu o art. 199 § 1 pkt 2 KPC w zw. z art. 47943 KPC odrzucił pozwy.