Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Meissner Wocka & Partnerzy Radcowie Prawni S.K.A.

 

 1. PRZEDMIOT POLITYKI PRYWATNOŚCI
 2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM I Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
 3. PAŃSTWA UPRAWNIENIA
 4. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PRZEDSTAWIENIEM OFERTY
 5. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ PRZEZ ADMINISTRATORA
 6. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ UMÓW ZAWARTYCH Z ADMINISTRATOREM (NIEDOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ)
 7. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM KORESPONDENCJI E-MAIL
 8. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY
 9. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W KONTAKCIE TELEFONICZNYM
 10. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM REKRUTACYJNYM
 11. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA JAKO INSTYTUCJĘ OBOWIĄZANĄ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 1 MARCA 2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
 12. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PORTALU
 13. JAKIE DANE PORTAL POBIERA W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS KORZYSTANIA Z NIEJ?
 14. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ PORTAL
 15. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
 16. POZOSTAŁE KWESTIE

 

1. Przedmiot polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Meissner Wocka & Partnerzy Radcowie Prawni S.K.A. z siedzibą w Opolu (45-370), ul. Ozimska 77/4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000200994 (zwaną dalej: Administratorem), jako administratora danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przy pomocy strony internetowej działającej pod adresem: https://www.meissner.com.pl (dalej jako: Portal).

Administrator przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych i dlatego dane osobowe użytkowników Portalu (dalej jako: Użytkownicy lub Użytkownik) oraz dane osobowe innych osób fizycznych przetwarzane w działalności gospodarczej Administratora, są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przetwarzając dane osobowe Administrator realizuje obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego.

W polityce prywatności znajdą Państwo w szczególności informacje, które Administrator jest obowiązany podać osobom, których dane dotyczą, na podstawie art. 13 i 14 RODO.

Administrator stosuje polityki przetwarzania danych osobowych mające na celu ochronę danych osobowych. Do przetwarzania danych osobowych Administrator dopuszcza wyłącznie pracowników i współpracowników, którym udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i którzy podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy bądź którzy zobowiązali się do zachowania poufności. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, Administrator dokonuje starannego wyboru takich podmiotów zgodnie z obowiązującymi u Administratora procedurami i zawiera z nimi umowę powierzenia przetwarzania w trybie art. 28 RODO.

2. Kontakt z Administratorem i z Inspektorem Ochrony Danych

Gdyby mieli Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące polityki prywatności lub ochrony Państwa danych osobowych bądź gdyby chcieli Państwo zrealizować swoje uprawnienia wynikające z art. 15-18, 20 lub 21 RODO:

 • kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: opole@meissner.com.pl lub listownie: ul. Ozimska 787/4, 45-370 Opole;
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez: e-mail: iod@meissner.com.pl, tel.: +48-77-454-01-15 lub +48-77-543-73-21, adres do korespondencji: ul. Kośnego 62, 45-372 Opole.

3. Państwa uprawnienia

Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo prawo:

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do przeniesienia danych osobowych do innego administratora w przypadku, gdy dane osobowe pochodzą od Państwa, a ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany w oparciu o zgodę z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, o ile przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli jednak dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora w związku z udzielaniem pomocy prawnej, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO, nie przysługuje. Z kolei prawo żądania dostępu oraz prawo do ograniczenia przetwarzania stosuje się tylko w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez radcę prawnego tajemnicy, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z przedstawieniem oferty

Administrator przedstawia ofertę w odpowiedzi na skierowane do niego zapytanie ofertowe lub w odpowiedzi na publicznie dostępne zapytania ofertowe. Administrator posiada więc Państwa dane osobowe, ponieważ:

 • otrzymał je bezpośrednio od Państwa lub
 • otrzymał je od podmiotu przez Państwa reprezentowanego, lub
 • otrzymał je od podmiotu, który wskazał Państwa jako osobę kontaktową, lub
 • otrzymał je od podmiotu działającego na Państwa rzecz, lub
 • dane te były publicznie dostępne.

Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują dane niezbędne do przedstawienia i przesłania oferty oraz ewentualnego ustalenia treści umowy, w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe. Jeśli dane osobowe pochodzą od Państwa, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania i przesłania oferty.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie ofertowe bądź złożenia oferty, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy, a po jej zawarciu – w celu realizacji umowy. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Jeżeli nie są Państwo stroną umowy lub adresatem oferty, a jedynie reprezentują Państwo stronę umowy lub adresata oferty, podjęcie działań przed zawarciem umowy, a po jej zawarciu – realizacja umowy – stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, dostawcy usług hostingowych i informatycznych. Ponadto odbiorcami danych mogą być właściwe organy władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia upływu terminu obowiązywania oferty, chyba że dojdzie do zawarcia umowy.

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby świadczenia pomocy prawnej przez Administratora

Administrator świadczy na rzecz klientów pomoc prawną, podlegając przepisom ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Administrator posiada Państwa dane osobowe w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, ponieważ pozyskał je:

 • bezpośrednio od Państwa lub
 • od podmiotu przez Państwa reprezentowanego, lub
 • od podmiotu, który wskazał Państwa jako osobę kontaktową, lub
 • od podmiotu, który reprezentuje Państwa, lub
 • od Państwa kontrahenta bądź innego uczestnika postępowania sądowego, lub
 • z powszechnie dostępnych rejestrów (np. KRS, CEIDG), lub
 • od organów prowadzących postępowanie na podstawie przepisów prawa.

Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują dane niezbędne do świadczenia określonego rodzaju pomocy prawnej, w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe, informacje o stanowisku pracy, numery identyfikacyjne PESEL, NIP lub REGON, dane adresowe, informacje o rachunkach bankowych, dane szczególne, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 10 RODO, i inne dane osobowe, zależnie od rodzaju świadczonej pomocy prawnej.

dane osobowe pochodzą od Państwa, podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia pomocy prawnej na Państwa rzecz lub na rzecz podmiotu przez Państwa reprezentowanego. Niepodanie danych osobowych pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości uniemożliwi świadczenie pomocy prawnej. Niepodanie dalszych niezbędnych danych osobowych może utrudnić świadczenie pomocy prawnej. Konieczność podania określonych danych osobowych może wynikać z przepisów prawa, np. zakres danych wymaganych do wszczęcia sądowego postępowania cywilnego wskazuje, co do zasady, kodeks postępowania cywilnego. Niepodanie takich danych osobowych może uniemożliwić dokonanie określonej czynności w ramach świadczenia pomocy prawnej.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu zawarcia lub realizacji umowy obejmującej świadczenie pomocy prawnej, a także w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; w takim przypadku podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • jeśli nie są Państwo stroną umowy o świadczenie pomocy prawnej – w celu realizacji przez Administratora prawnie uzasadnionego interesu, tj. świadczenia pomocy prawnej na rzecz klienta Administratora, w ramach którego przetwarzane są Państwa dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia prawnych działań informacyjnych w stosunku do klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym obowiązku przechowywania dokumentacji związanej ze świadczeniem pomocy prawnej i danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem pomocy prawnej, wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy, a także radcy prawni i aplikanci współpracujący z Administratorem, a w zakresie nienaruszającym tajemnicy zawodowej również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, hostingowe i księgowe. Ponadto, w zależności od rodzaju świadczonej pomocy prawnej, odbiorcami danych mogą być organy państwowe prowadzące postępowania w oparciu o przepisy prawa oraz inni uczestnicy tych postępowań. Jeśli świadczona pomoc prawna związana jest np. z negocjacjami umowy, dane osobowe mogą być przekazywane w niezbędnym zakresie uczestnikom tych negocjacji. Ponadto odbiorcami danych mogą być banki oraz właściwe organy władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych wynosi 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone. Jeśli dane osobowe nie były przetwarzanie dla celów prowadzenia postępowania, okres przechowywania danych osobowych jest równy okresowi przedawnienia roszczeń, powiększonemu o jeden rok. W przypadku danych osobowych znajdujących się na dokumentach księgowych okres przechowywania danych osobowych jest regulowany przepisami prawa.

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją umów zawartych z Administratorem (niedotyczących świadczenia pomocy prawnej)

Administrator jest stroną umów niezwiązanych z udzielaniem pomocy prawnej. Są to np. umowy z dostawcami. W tym zakresie Administrator przetwarza dane kontrahentów oraz pracowników czy współpracowników kontrahentów.

Administrator posiada dane osobowe w związku z realizacją umów, ponieważ pozyskał je:

 • bezpośrednio od Państwa lub
 • od podmiotu przez Państwa reprezentowanego, lub
 • od podmiotu, który wskazał Państwa jako osobę kontaktową, lub
 • od podmiotu reprezentującego Państwa.

Kategorie Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora obejmują dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe, informacje o stanowisku pracy, numer identyfikacyjny NIP lub REGON, dane adresowe, informacje o rachunkach bankowych.

Jeśli dane osobowe pochodzą od Państwa, podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Podanie danych osobowych może być też obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, np. w zakresie danych, jakie powinny znaleźć się na dokumentach księgowych.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy oraz w celu realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) albo z podmiotem, który reprezentuje osoba, której dane dotyczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Administratora, tj. dla celów dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, marketingu bezpośredniego, archiwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, nałożonych na Spółkę przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy Administratora, dostawcy usług hostingowych, informatycznych lub księgowych. Ponadto odbiorcami danych mogą być banki oraz właściwe organy władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Okres przechowywania danych osobowych jest równy okresowi przedawnienia roszczeń, powiększonemu o jeden rok. W przypadku danych osobowych znajdujących się na dokumentach księgowych okres przechowywania danych osobowych jest regulowany przepisami prawa.

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail

Administrator udostępnia m.in. w Portalu dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z nim (w tym z jego pracownikami i współpracownikami) przy wykorzystaniu elektronicznych środków łączności (poprzez pocztę elektroniczną).

Kontakt jest możliwy poprzez kliknięcie w Portalu w hiperłącze składające się z nazwy adresu e-mail Administratora, co może spowodować automatyczne przekierowanie do programu poczty elektronicznej Użytkownika. Skorzystanie z tej formy kontaktu wymaga ujawnienia danych osobowych, niezbędnych do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi zwrotnej, a więc przede wszystkim adresu e-mail. Brak adresu e-mail uniemożliwi obsługę zapytania Użytkownika przez Administratora. Użytkownik może dobrowolnie podać także inne dane w celu zidentyfikowania go, ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Na takich samych zasadach Administrator przetwarza dane osobowe, gdy kontaktują się Państwo z Administratorem drogą e-mailową wysyłając e-mail bezpośrednio ze swojej skrzynki e-mailowej na adres e-mail Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prowadzenie z Państwem korespondencji. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu obsługi przesłanej korespondencji.

W zależności od treści wiadomości otrzymanej od Państwa, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, np. do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym również w celu świadczenia pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) lub f) RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcy usług hostingowych lub informatycznych. Ponadto odbiorcami danych mogą być właściwe organy władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane co do zasady przez okres występowania celu, w jakim korespondencja jest prowadzona, a także do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Jeśli prowadzona korespondencja jest związana ze świadczeniem pomocy prawnej, zastosowanie znajdują postanowienia polityki prywatności dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych poprzez formularz kontaktowy

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez wypełnienie formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt” w Portalu. Do skutecznego przesłania wiadomości niezbędne jest podanie co najmniej imienia i nazwiska, adresu e-mail, tematu wiadomości i wypełnienie treści wiadomości. Brak podania tych danych uniemożliwi techniczne wysłanie wiadomości, a brak poprawnych danych uniemożliwi obsługę zapytania Użytkownika przez Administratora. Użytkownik może dobrowolnie podać także inne dane w celu dokładniejszego zidentyfikowania go, ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, których podanie jest konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego, jest niezbędność przetwarzania do świadczenia usługi formularza kontaktowego, natomiast w zakresie pozostałych danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. prowadzenie z Państwem korespondencji na skutek przesłanego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe są więc przetwarzane przez Administratora w celu obsługi przesłanego zapytania. W zależności od treści wiadomości otrzymanej od Państwa, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, np. do złożenia oferty, podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w polityce prywatności właściwy dla celu, w jakim korespondencja jest prowadzona. Jeśli celu takiego nie zawarto w polityce prywatności, dane osobowe będą przechowywane przez okres występowania celu prowadzenia korespondencji oraz do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w kontakcie telefonicznym

Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem telefonicznie – dane kontaktowe podane są m.in. w Portalu, a także w stopce mailowej każdego pracownika i współpracownika Administratora. Administrator zażąda podania w rozmowie telefonicznej danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne dla realizacji celu rozmowy telefonicznej, w tym do potwierdzenia Państwa tożsamości.

Podanie danych osobowych będzie co do zasady dobrowolne, ale może być wymagane przez Administratora w zależności od celu ich podania. Niepodanie danych osobowych pozwalających na potwierdzenie Państwa tożsamości może uniemożliwić dalsze prowadzenie rozmowy telefonicznej lub uzyskanie oczekiwanych przez Państwa informacji.

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora.

Dane osobowe pozyskane w ten sposób będą przetwarzane zgodnie z zasadami właściwymi dla określonego celu przetwarzania wynikającego z rozmowy telefonicznej, nie dłużej niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów wskazanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z postępowaniem rekrutacyjnym

Administrator prowadzi działania rekrutacyjne w oparciu o dokumenty i informacje przekazane przez kandydata do pracy (w szczególności CV, list motywacyjny). Kandydat do pracy powinien przekazywać Administratorowi dane osobowe niewykraczające poza zakres określony w przepisach prawa pracy. Jeżeli kandydat prześle Administratorowi dodatkowe dane, podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO], wyrażona poprzez przesłanie przez kandydata do pracy dokumentów aplikacyjnych, zawierających dane osobowe.

W zależności od treści ogłoszenia rekrutacyjnego, kandydat może zostać zatrudniony w oparciu o umowę o pracę lub o umowę cywilnoprawną. W przypadku rekrutacji prowadzonej w celu zawarcia umowy o pracę, obowiązek podania danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy wynika z przepisów prawa, w tym Kodeksu pracy. W przypadku rekrutacji prowadzonej w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez Administratora.

Niezależnie od rodzaju zawieranej umowy, niepodanie ww. danych osobowych może uniemożliwić wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Jeżeli chcą Państwo, aby Państwa dane były przetwarzane przez Administratora dla celów przyszłych rekrutacji, należy wyrazić na to zgodę w treści korespondencji z Administratorem lub w treści dokumentów aplikacyjnych. Niewyrażenie takiej zgody będzie skutkowało usunięciem przez Administratora Państwa danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, na którą Państwo aplikują, chyba że zostaną Państwo zatrudnieni w wyniku przeprowadzonej rekrutacji albo że dane będą przechowywane w celu obrony przed roszczeniami.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane, aby:

 • ocenić Państwa kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują;
 • ocenić Państwa zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Państwo aplikują;
 • dokonać wyboru odpowiedniego kandydata do pracy u Administratora.

W ramach rekrutacji przeprowadzony może zostać test dotyczący znajomości przepisów prawa oraz potwierdzenia deklarowanej znajomości języka obcego. Takie testy mają na celu sprawdzenie, czy kandydat posiada umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikuje.

Dane osobowe będą przetwarzane:

 • w przypadku gdy formą zatrudnienia jest umowa o pracę – w celu przeprowadzenia przez Administratora czynności związanych z procesem rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa – art. 221 1 Kodeksu pracy, a w zakresie danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia podstawą przetwarzania jest zgoda kandydata do pracy (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z 221a § 1 Kodeksu pracy);
 • w przypadku gdy formą zatrudnienia jest umowa cywilnoprawna – w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i tym samym podjęcia działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie jako osób, których dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu dokonania weryfikacji kwalifikacji lub umiejętności kandydata do pracy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora jako administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na wolne stanowiska pracy, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wówczas Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, dostawcy usług hostingowych lub informatycznych. Ponadto odbiorcami danych mogą być właściwe organy władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, na którą Państwo aplikują, a po jej zakończeniu Państwa dane osobowe mogą być przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z procesem rekrutacji. Jeśli dane osobowe nie będą przechowywane w celu ustalenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, o ile nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji – wówczas Państwa dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po upływie 24 miesięcy od zakończenia rekrutacji, na którą Państwo aplikowali.

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora jako instytucję obowiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W przypadku świadczenia usług prawnych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 14) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Administrator jest instytucją obowiązaną. Obowiązki i uprawnienia instytucji obowiązanej wiążą się m.in. z:

1) stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, które obejmują:

 1. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości;
 2. identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu:
 • weryfikacji jego tożsamości,
 • ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
 1. ocenę stosunków gospodarczych i, stosownie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru;
 2. bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, w tym:
 • analizę transakcji przeprowadzanych w ramach stosunków gospodarczych w celu zapewnienia, że transakcje te są zgodne z wiedzą instytucji obowiązanej o kliencie, rodzaju i zakresie prowadzonej przez niego działalności oraz zgodne z ryzykiem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanym z tym klientem,
 • badanie źródła pochodzenia wartości majątkowych będących w dyspozycji klienta – w przypadkach uzasadnionych okolicznościami,
 • zapewnienie, że posiadane dokumenty, dane lub informacje dotyczące stosunków gospodarczych są na bieżąco aktualizowane.

2) identyfikowaniem osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta oraz weryfikacją jej tożsamości i umocowania do działania w imieniu klienta.

3) dokumentowaniem zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.

4) przetwarzaniem informacji zawartych w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzaniem ich kopii.

Identyfikacja klienta polega na ustaleniu w przypadku:

1)  osoby fizycznej:

 1. a) imienia i nazwiska,
 2. b) obywatelstwa,
 3. c) numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub daty urodzenia – w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL, oraz państwa urodzenia,
 4. d) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 5. e) adresu zamieszkania – w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,
 6. f) nazwy (firmy), numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą;

2) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

 1. a) nazwy (firmy),
 2. b) formy organizacyjnej,
 3. c) adresu siedziby lub adresu prowadzenia działalności,
 4. d) NIP, a w przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, rejestru handlowego oraz numeru i daty rejestracji,
 5. e) danych identyfikacyjnych, o których mowa w pkt 1) lit. a) i c), osoby reprezentującej tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego obejmuje ustalenie danych, jak dla klienta będącego osobą fizyczną w lit. a) i b), a w przypadku posiadania informacji przez instytucję obowiązaną – również danych, o których mowa w lit. c)-e). Identyfikacja osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta obejmuje ustalenie danych, jak dla klienta będącego osobą fizyczną w lit. a)-d).

Administrator pozyska opisane powyżej dane osobowe bezpośrednio od Państwa, od podmiotu przez Państwa reprezentowanego, od podmiotu działającego na Państwa rzecz lub z przekazanej dokumentacji, niezbędnej do świadczenia usług prawnych.

Obowiązek podania danych osobowych pozwalających na spełnienie powyższych obowiązków wynika z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi świadczenie usług prawnych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 14) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako instytucji obowiązanej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Odbiorcą danych osobowych może być Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz inne właściwe organy władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Dane są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym Administrator zakończył stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne.

12. Ogólne informacje dotyczące korzystania z Portalu

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Dlatego połączenie z Portalem jest realizowane poprzez szyfrowany protokół HTTPS. Pomaga to zapobiegać przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Klikając w symbol kłódki znajdujący się w pasku adresu uzyskają Państwo informacje dotyczące certyfikatu bezpieczeństwa Portalu, a w zależności od wykorzystywanej przeglądarki – również możliwość przeglądania szczegółowych informacji na temat zapisanych w Państwa urządzeniu plików cookies. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli korzystając z Portalu nie zachowają Państwo ogólnych zasad bezpieczeństwa.

Dane osobowe Użytkowników (w tym w szczególności adres IP, inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Portalu – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. prowadzenie analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności Portalu i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

13. Jakie dane Portal pobiera w sposób automatyczny podczas korzystania z niej?

Portal nie pobiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies, o których mowa poniżej, podczas samego korzystania z Portalu.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Portal i przechowywane na Państwa urządzeniu, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Portalu. Wykorzystywane przez Portal pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast trwałe (stałe) pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu przez Państwa korzystania z Portalu i służą do przechowywania informacji mających na celu zwiększenie Państwa komfortu w trakcie korzystania z Portalu.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcjach najpopularniejszych przeglądarek internetowych poświęconych pomocy użytkownikom.

14. Pliki cookies wykorzystywane przez Portal

W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • tymczasowe – pliki te przechowują informacje odnośnie akcji wykonanych przez Państwa podczas aktywnej sesji korzystania z Portalu. Tymczasowe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu Portalu. Zablokowanie tymczasowych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu.
 • cookies Google Analytics – pliki te służą do opracowań statystycznych dotyczących ruchu na Portalu; zasady przetwarzania za ich pomocą danych określa polityka prywatności Google Ireland Limited, znajdująca się tutaj: https://policies.google.com/?hl=pl. Google jest odbiorcą danych zgromadzonych w takich plikach cookies, jako podmiot przetwarzający działający na rzecz Administratora.
 • stałe – pliki te przechowują Państwa preferencje dotyczące działania Portalu oraz jego wyglądu. Służą one do zapamiętywania danego urządzenia i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Stałe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym w nich okresie ważności. Wykorzystując stałe pliki cookie Administrator zwiększa Państwa komfort podczas korzystania z Portalu.

15. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator co do zasady nie przekazuje poza Europejski Obszar Gospodarczy danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem i korzystaniem z Portalu. W przypadku ewentualnego przetwarzania poza Europejskim Obszarem Gospodarczym danych osobowych w związku z funkcjonowaniem i korzystaniem z Portalu, dokonywane jest ono wyłącznie przez podmioty przetwarzające. W takim przypadku przetwarzania danych osobowych odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO, tj. standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję (UE), które są dostępne pod tym adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02010D0087-20161217&from=EN.

 

16. Pozostałe kwestie

W ramach Portalu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Portalu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi powinni się Państwo zapoznać.

Polityka prywatności podlega aktualizacji. Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 19 grudnia 2019 r. do czasu jej zmiany przez Administratora.