Koszty inwestycji w strefie muszą zostać rozliczone według zasady kasowej

Prawo do zwolnienia podatkowego podatnik uzyskuje w momencie, gdy faktycznie poniesie wydatki inwestycyjne płacąc za zakupione środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 grudnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3178/15, wpisującym się w niekorzystną dla podatników linię orzeczniczą.

Spór, nad którym pochylił się NSA w komentowanym wyroku sprowadzał się do kwestii, czy wydatek dokonany przez przedsiębiorcę działającego na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) może zostać uznany za poniesiony już w momencie ujęcia w księgach rachunkowych, czy dopiero z momentem jego faktycznego wydatkowania. (więcej)