Już nie nominalna, a emisyjna wartość udziałów określa wysokość przychodu powstałego na skutek restrukturyzacji spółek

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175, dalej jako: „Ustawa nowelizująca”) z dniem 1 stycznia 2018 r. znowelizowaniu uległy przepisy regulujące zasady opodatkowania restrukturyzacji spółek poprzez ich połączenie bądź podział.

Jedną z głównych zmian, którą przyniosła ze sobą Ustawa nowelizująca, jest zmiana sposobu ustalania wysokości przychodu powstałego na skutek restrukturyzacji spółek. Nowe przepisy zrywają bowiem z dotychczasową regułą odnoszenia przychodu powstającego w wyniku restrukturyzacji do wartości nominalnej udziałów i zastępują ją ich wartością emisyjną.

Przykładowo, do końca grudnia 2017 r. na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2343 z późn. zm., dalej jako: ”Ustawa o CIT”) podział spółek, przy założeniu, że majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowiły zorganizowanej części przedsiębiorstwa, skutkował rozpoznaniem po stronie udziałowców (akcjonariuszy) spółki dzielonej przychodu w wysokości nadwyżki nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej bądź nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej obliczonymi zgodnie z przepisami ustawy o CIT.

Na mocy Ustawy nowelizującej art. 10 ustawy o CIT został uchylony, a przywołana norma przeniesiona została do art. 12 ust. 1 pkt 8b. Zgodnie z jej zmienionym brzmieniem jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie – majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przychodem udziałowców (akcjonariuszy) spółki dzielonej jest ustalona na dzień podziału wartość emisyjna przydzielonych im udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej.

Co istotne, na gruncie dodanego do przepisów ustawy o CIT art. 4a pkt 16a, przez wartość emisyjną rozumie się cenę, po jakiej obejmowane są udziały (akcje), określona w statucie, umowie spółki, a w razie ich braku – w innym dokumencie o podobnym charakterze, nie niższa od wartości rynkowej tych udziałów (akcji). W praktyce zatem wprowadzone zmiany skutkują przede wszystkim zwiększeniem wymiaru obciążeń podatkowych wspólników (akcjonariuszy) spółek uczestniczących w restrukturyzacji, należy bowiem pamiętać, iż wartość rynkowa udziałów (akcji), według której należy obecnie obliczać przychód udziałowców (akcjonariuszy), jest z reguły wyższa, niż ich wartość nominalna, , zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że zgodnie z Ustawą nowelizującą nie może być ona niższa od wartości rynkowej tychże udziałów (akcji).